การขี่ม้าเพื่อการบำบัด ตอน 1 : แพทย์ทางเลือก ตอน 1 : การขี่่ม้าเพื่อการบำบัด
(แบบย่อ)ความยาว 7.38 นาที