CD Healthy my Self
บันทึกการบรรยาย การแพทย์ทางเลือก ที่ชุมชนปฐมอโศก

บันทึกเสียงการบรรยาย ราคา 120 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CD Healthy my Self
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและสัมพันธ์ชุมชน

บันทึกเสียงการบรรยาย ราคา 120 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CD Healthy my Self
ความมหัศจรรย์ของจุิลินทรีย์

บันทึกเสียงการบรรยาย ราคา 100 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CD Healthy my Self
พาปฏิบัติการจริงการผลิตเอนไซม์

บันทึกเสียงการบรรยาย ราคา 120 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

CD Healthy my Self
การจัดการชีวิตและสุขภาพผู้พิทักษ์สันติราษฏ์

บันทึกเสียงการบรรยาย ราคา 120 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DVD น้ำหมักชีวภาพคุณค่าที่คุณเลือกใช้
บันทึกรวบรวมองค์ความรู้ของดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
และเครือข่าย ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
สุขภาพ ธรรมชาติ การเพิ่มความแข็งแรงและ
ลดปริมาณผู้ป่วยบนวิถีธรรมชาติ
ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DVD ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
บันทึกรวบรวมองค์ความรู้ของดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
และเครือข่าย ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DVD MorningTalk ชุด 2 (ตอน 8 - 14)
บันทึกรวบรวมองค์ความรู้ของดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
และเครือข่าย
ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DVD MorningTalk ชุด 1 (ตอน 1-7)
บันทึกรวบรวมองค์ความรู้ของดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
และเครือข่าย
ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

DVD เอนไซม์ น้ำหมักชีวภาพเพื่อความพอเพียงสู่ชุมชน
บันทึกรวบรวมความรู้เรื่องน้ำหมักชีวภาพ จาก ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์
ราคา 150 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สงวนลิขสิทธิ์ในการคัดลอก